Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ : Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân; thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang


CHÍNH PHỦ
_____

Số: 40/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu,

huyện An Phú, huyện Phú Tân; thành lập thị xã Tân Châu,

thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

_________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân; thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang như sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân.

a) Điều chỉnh 347 ha diện tích tự nhiên và 1.062 nhân khẩu của xã Phú Lộc, huyện Tân Châu vào xã Phú Hữu thuộc huyện An Phú quản lý.

b) Điều chỉnh 513 ha diện tích tự nhiên và 1.415 nhân khẩu của xã Phú Lộc, huyện Tân Châu vào xã Vĩnh Lộc thuộc huyện An Phú quản lý.

c) Điều chỉnh 319 ha diện tích tự nhiên và 455 nhân khẩu của xã Phú Vĩnh thuộc huyện Tân Châu vào xã Phú Long thuộc huyện Phú Tân quản lý.

d) Điều chỉnh 182 ha diện tích tự nhiên và 152 nhân khẩu của xã Lê Chánh thuộc huyện Tân Châu vào xã Phú Hiệp thuộc huyện Phú Tân quản lý.

đ) Điều chỉnh toàn bộ 1.361 ha diện tích tự nhiên và 13.382 nhân khẩu của xã Long Sơn thuộc huyện Phú Tân vào huyện Tân Châu quản lý.

e) Điều chỉnh 364 ha diện tích tự nhiên và 9.072 nhân khẩu của xã Phú Hiệp thuộc huyện Phú Tân vào xã Châu Phong thuộc huyện Tân Châu quản lý.

g) Điều chỉnh 160 ha diện tích tự nhiên và 211 nhân khẩu của xã Phú Long thuộc huyện Phú Tân về xã Long Phú thuộc huyện Tân Châu quản lý.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

- Xã Phú Hữu có 3.975 ha diện tích tự nhiên và 18.866 nhân khẩu.

- Xã Vĩnh Lộc có 4.116 ha diện tích tự nhiên và 13.688 nhân khẩu.

Huyện An Phú có 22.637,7 ha diện tích tự nhiên và 191.328 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội, Quốc Thái, Phú Hội, Phú Hữu, Vĩnh Lộc, Vĩnh Hội Đông, Phước Hưng, Vĩnh Trường, Vĩnh Hậu, Đa Phước và thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình.

- Xã Phú Hiệp còn lại 1.673 ha diện tích tự nhiên và 5.729 nhân khẩu.

- Xã Phú Long còn lại 1.907 ha diện tích tự nhiên và 4.863 nhân khẩu.

Huyện Phú Tân có 31.422,3 ha diện tích tự nhiên và 221.059 nhân khẩu, có 18 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Long Hoà, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Thành, Hoà Lạc, Phú An, Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Bình Thạnh Đông, Phú Hưng, Tân Hoà, Tân Trung và thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm.

- Xã Phú Lộc còn lại 1.473 ha diện tích tự nhiên và 4.312 nhân khẩu.

- Xã Châu Phong có 2.143 ha diện tích tự nhiên và 26.351 nhân khẩu.

- Xã Phú Vĩnh còn lại 1.452 ha diện tích tự nhiên và 12.466 nhân khẩu.

- Xã Lê Chánh còn lại 1.503 ha diện tích tự nhiên và 9.245 nhân khẩu.

- Xã Long Phú có 1.211 ha diện tích tự nhiên và 15.558 nhân khẩu.

- Xã Long Sơn có 1.361 ha diện tích tự nhiên và 13.382 nhân khẩu.

Huyện Tân Châu có 17.568,46 ha diện tích tự nhiên và 184.129 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Long Phú, Long Sơn và thị trấn Tân Châu.

3. Thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang

Thành lập thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ 17.568,46 ha diện tích tự nhiên và 184.129 nhân khẩu của huyện Tân Châu (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Tân Châu và các xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh, Long Phú và xã Long Sơn).

Thị xã Tân Châu có 17.568,46 ha diện tích tự nhiên và 184.129 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị xã Tân Châu: Đông giáp tỉnh Đồng Tháp theo sông Tiền; Tây giáp huyện An Phú và thị xã Châu Đốc theo sông Hậu; Nam giáp huyện Phú Tân; Bắc giáp quận Lecdec tỉnh Kandal Vương quốc Campuchia.

4. Thành lập phường thuộc thị xã Tân Châu

a) Thành lập phường Long Thạnh thuộc thị xã Tân Châu trên cơ sở điều chỉnh 363 ha diện tích tự nhiên và 16.427 nhân khẩu của thị trấn Tân Châu; 47 ha diện tích tự nhiên và 3.675 nhân khẩu của xã Long Sơn thuộc huyện Phú Tân chuyển về.

Phường Long Thạnh có 410 ha diện tích tự nhiên và 20.102 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Thạnh: Đông giáp sông Tiền; Tây giáp phường Long Phú; Nam giáp phường Long Sơn; Bắc giáp phường Long Hưng.

b) Thành lập phường Long Hưng thuộc thị xã Tân Châu trên cơ sở điều chỉnh 103 ha diện tích tự nhiên và 14.226 nhân khẩu của thị trấn Tân Châu.

Phường Long Hưng có 103 ha diện tích tự nhiên và 14.226 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Hưng: Đông giáp sông Tiền; Tây giáp phường Long Phú; Nam giáp phường Long Thạnh; Bắc giáp phường Long Châu.

c) Thành lập phường Long Châu thuộc thị xã Tân Châu trên cơ sở điều chỉnh 222,9 ha diện tích tự nhiên và 7.993 nhân khẩu còn lại của thị trấn Tân Châu; 358,30 ha diện tích tự nhiên và 3.690 nhân khẩu của xã Long An.

Phường Long Châu có 581,20 ha diện tích tự nhiên và 11.683 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Châu: Đông giáp sông Tiền; Tây giáp xã Long An; Nam giáp phường Long Hưng; Bắc giáp kênh Xáng.

d) Thành lập phường Long Sơn thuộc thị xã Tân Châu trên cơ sở 1.314 ha diện tích tự nhiên và 9.707 nhân khẩu còn lại của xã Long Sơn, huyện Phú Tân điều chỉnh về.

Phường Long Sơn có 1.314 ha diện tích tự nhiên và 9.707 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Sơn: Đông giáp sông Tiền; Tây giáp huyện Phú Tân và phường Long Phú; Nam giáp huyện Phú Tân; Bắc giáp phường Long Thạnh và phường Long Phú.

đ) Thành lập phường Long Phú thuộc thị xã Tân Châu trên cơ sở toàn bộ 1.211 ha diện tích tự nhiên và 15.558 nhân khẩu của xã Long Phú (trong đó có 160 ha diện tích tự nhiên và 211 nhân khẩu của xã Phú Long, huyện Phú Tân điều chỉnh về).

Phường Long Phú có 1.211 ha diện tích tự nhiên và 15.558 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Long Phú: Đông giáp kênh Thầy Cai; Tây giáp xã Phú Vĩnh; Nam giáp huyện Phú Tân; Bắc giáp phường Long Châu.

5. Sau khi thành lập thị xã Tân Châu và các phường thuộc thị xã Tân Châu

- Xã Long An còn lại 1.123,47 ha diện tích tự nhiên và 11.264 nhân khẩu.

Thị xã Tân Châu có 17.568,46 ha diện tích tự nhiên và 184.129 nhân khẩu, có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, Long Sơn, Long Phú và các xã: Phú Lộc, Vĩnh Xương, Vĩnh Hoà, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vĩnh, Lê Chánh.

Tỉnh An Giang có 353.676 ha diện tích tự nhiên và 2.240.226 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: An Phú, Phú Tân, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- HĐND, UBND tỉnh An Giang;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,   Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB,   TCCV, TH, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). A

        TM. CHÍNH PHỦ

          THỦ TƯỚNG

 

          (Đã ký)

 

           Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ40CP.DOC (64000 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.