Thông tin chi tiết Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ : V/v thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế


CHÍNH PHỦ

________

Số: 08/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã Hương Thuỷ

và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

_______

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Hương Thuỷ và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Thành lập thị xã Hương Thuỷ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập thị xã Hương Thuỷ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở toàn bộ 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu của huyện Hương Thuỷ.

Thị xã Hương Thuỷ có 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc.

Địa giới hành chính thị xã Hương Thuỷ: Đông giáp huyện Phú Lộc; Tây giáp huyện Hương Trà và huyện A Lưới; Nam giáp huyện Nam Đông; Bắc giáp thành phố Huế và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ

a) Thành lập phường Phú Bài thuộc thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở toàn bộ 1.570 ha diện tích tự nhiên và 14.174 nhân khẩu của thị trấn Phú Bài.

Phường Phú Bài có 1.570 ha diện tích tự nhiên và 14.174 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Bài: Đông giáp xã Thủy Phù và xã Thủy Tân; Tây giáp phường Thuỷ Châu; Nam giáp xã Phú Sơn; Bắc giáp phường Thuỷ Châu và phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thuỷ.

b) Thành lập phường Thuỷ Lương thuộc thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở toàn bộ 857,5 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu của xã Thuỷ Lương.

Phường Thuỷ Lương có 857,5 ha diện tích đất tự nhiên và 6.774 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuỷ Lương: Đông giáp xã Thuỷ Tân; Tây giáp phường Thuỷ Châu; Nam giáp phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ; Bắc giáp xã Phú Lương - huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Thành lập phường Thuỷ Châu thuộc thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở toàn bộ 1.795 ha diện tích tự nhiên và 10.471 nhân khẩu của xã Thuỷ Châu.

Phường Thuỷ Châu có 1.795 ha diện tích tự nhiên và 10.471 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuỷ Châu: Đông giáp phường Thuỷ Lương và phường Phú Bài; Tây giáp phường Thuỷ Phương; Nam giáp xã Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ; Bắc giáp xã Phú Lương và xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Thành lập phường Thuỷ Phương thuộc thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở toàn bộ 2.825,06 ha diện tích tự nhiên và 12.910 nhân khẩu của xã Thuỷ Phương.

Phường Thuỷ Phương có 2.825,06 ha diện tích tự nhiên và 12.910 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuỷ Phương: Đông giáp phường Thuỷ Châu; Tây giáp với phường Thuỷ Dương và xã Thuỷ Bằng; Nam giáp xã Phú Sơn; Bắc giáp xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ.

đ) Thành lập phường Thuỷ Dương thuộc thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở toàn bộ 1.249,89 ha diện tích tự nhiên và 11.115 nhân khẩu của xã Thuỷ Dương.

Phường Thuỷ Dương có 1.249,89 ha diện tích tự nhiên và 11.115 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Thuỷ Dương: Đông giáp phường Thuỷ Phương; Tây giáp xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ và các phường: An Đông, An Tây, thành phố Huế; Nam giáp xã Thuỷ Bằng; Bắc giáp xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thủy.

3. Sau khi thành lập thị xã Hương Thuỷ và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thuỷ:

Thị xã Hương Thuỷ có 45.817,49 ha diện tích tự nhiên và 96.525 nhân khẩu, có 12 đơn vị hành chính, bao gồm các phường: Phú Bài, Thuỷ Châu, Thủy Lương, Thủy Phương, Thủy Dương và các xã: Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Vân, Dương Hoà, Phú Sơn.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 506.527,92 ha diện tích tự nhiên và 1.087.579 nhân khẩu, có 09 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Phong Điền, Hương Trà, Quảng Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

  Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, TCCB, TH,

  TCCV, KTN, PL, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b).XH

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: NQ8CP.DOC (56832 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Vi Quang Đạo
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.